"Spanning is wie je
denkt te moeten zijn.
Ontspanning is wie je bent."

~ Lao tze

Algemene Voorwaarden ~ Prachtig Krachtig

Artikel 1: Na het volledig invullen en ondertekenen van het aanmeldformulier verklaart u zich akkoord met de onderstaande bepalingen en aanwijzingen.

Artikel 2: Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

De deelnemer schrijft zich in op een vaste les, lessen, training, workshop, consult.

Artikel 3: De betaling geschiedt vooraf. Na betaling ontvangt de deelnemer een email als bewijs van inschrijving en betaling.

Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt geen restitutie van de contributie plaats. Gemiste lessen kunnen binnen het lidmaatschapstermijn uitsluitend in overleg worden ingehaald op andere tijdstippen dan waarvoor ingeschreven. Voor losse workshops geldt dat bij annulering voor 14 dagen van aanvang van de workshop het volledige bedrag wordt teruggestort. Daarna vindt geen restitutie meer plaats, maar kan je in overleg de workshop op een andere datum meedoen.

Jacqueline Wijnen behoudt zich het recht voor een nieuwe deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden.

Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelnemer in verzuim zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en is Jacqueline Wijnen gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten c.q. de deelnemer de toegang tot het pand te weigeren. Tevens is Jacqueline Wijnen alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Indien de deelnemer in de eerste lidmaatschapsperiode waarvoor de overeenkomst is gesloten driemaal met tijdige of volledige betaling in gebreke is gebleven, zullen de resterende bedragen ineens en direct opeisbaar zijn.

Artikel 4: Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico.

Bij twijfel aan zijn / haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen.

Jacqueline Wijnen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

Jacqueline Wijnen is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Jacqueline Wijnen, dienen te worden vergoed.

Artikel 5: Bij zwangerschap of ziekte kan in overleg tussen deelnemer en Jacqueline Wijnen het lidmaatschap voor bepaalde tijd opgeschort worden.

Artikel 6: Jacqueline Wijnen behoudt zich het recht voor de indeling van lestijden voor wat betreft plaats, tijd, programma e.d. te wijzigen.

Artikel 7: Jacqueline Wijnen behoudt zich het recht voor bij gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.

Artikel 8: Voor eenmalige workshops of doorlopende trainingen bij bedrijven gelden dezelfde voorwaarden als genoemd voor individuele deelnemers. Met dien verstande dat deze redelijkerwijs vertaald kunnen worden naar cursussen en workshops in het bedrijfsleven. Zoals een lidmaatschap vertaald kan worden naar overeenkomst.

Artikel 9: Bij boeking meerdaagse workshops wordt 50% aanbetaald bij aanmelding. De resterende 50% uiterlijk 14 dagen voor aanvang.

Wanneer je tot 14 dagen voor aanvang annuleert wordt 10% van de hoofdsom in rekening gebracht. Bij annulering na 14 dagen voor aanvang wordt de gehele 50% niet teruggestort.

De op de website genoemde trainingsactiviteiten zijn een indicatie van wat deelnemer mag verwachten. De uiteindelijke invulling kan hiervan afwijken.

Op deze overeenkomst tussen de deelnemer en Jacqueline Wijnen is Nederlands recht van toepassing.